RESTRUKTURYZACJA

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że przyczyn potrzeby wprowadzenia istotnych zmian w przedsiębiorstwie, grupie kapitałowej, podmiocie zależnym Jednostki Samorządu Terytorialnego, jednostce lub grupie jednostek budżetowych czy na poziomie własnościowym może być wiele, w tym tych nieoczywistych. Zawsze podchodzimy kompleksowo do analizy powodów powstałych trudności. Właściwe ich zidentyfikowanie jest kluczem do zdefiniowania skutecznej strategii restrukturyzacji, reorganizacji czy przekształcenia.

Obok analizy przyczyn trudności w typowych obszarach (trudności powstałych w wyniku m.in. zmiany otoczenia rynkowego, niedostosowania oferty produktowej lub kanałów sprzedaży do zapotrzebowania rynkowego, nieefektywnej wyceny produktów, usług/ procedur bądź nieefektywnej polityki w tym zakresie, braku kompleksowego podejścia do optymalizacji kosztowej, braku kontrolingu, niedostosowania skali inwestycji do potrzeb przedsiębiorstwa, niewłaściwej struktury finansowania dłużnego, etc.), przyglądamy się również aspektom ‘miękkim’ w zakresie m.in.  sposobu i stylu zarządzania danym podmiotem lub grupą podmiotów. Naszym celem jest określenie efektywnej strategii (z uwzględnieniem jej wariantowości) transformacji podmiotu lub grupy podmiotów i ochrona jego wartości. Nie oceniamy, pomagamy! 

Jednym ze składowych sukcesu procesu ochrony wartości przedsiębiorstwa czy zapewnienia przyszłego stabilnego funkcjonowania podmiotu zgodnie z przewidzianym budżetem jest czas. Stwierdzenie ‘im wcześniej tym lepiej’ ma w przypadku działań restrukturyzacyjnych szczególne znaczenie, gdyż im wcześniej zareagują Państwo na sygnały wczesnego ostrzegania tym większą zapewniają sobie Państwo kontrolę nad procesem transformacji danego podmiotu lub grupy podmiotów (to Państwo wówczas decydują o losach firmy a nie Państwa kontrahenci czy wierzyciele finansowi). To Państwo mogą zapewnić sobie więcej czasu na rzetelne i przemyślane przygotowanie strategii postępowania. W zależności od przyjętej strategii restrukturyzacyjnej, to Państwo wówczas decydują jak Państwo chcą przygotować Państwa partnerów biznesowych i finansowych na Państwa proces transformacji. To, w określonych sytuacjach, daje im szansę na przemyślenie i racjonalne podejście do sytuacji, z którą będą musieli się zmierzyć.

  

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ:

Zarządy, Organy Nadzorcze, Właściciele: 

  • Przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, grup kapitałowych, dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG); 
  • Jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów zależnych; 
  • Jednostek budżetowych (w tym jednostek lub zespołów jednostek publicznej opieki zdrowotnej). 

ZAKRES USŁUG

Ofertę oraz zakres naszych prac dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, po wcześniejszym zapoznaniu się i wstępnej ocenie sytuacji.

Oferujemy: 

  • Kompleksową obsługę procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, analizę stanu przedsiębiorstwa, opracowanie strategii restrukturyzacji we współpracy z klientem, wsparcie/ nadzór nad procesem wdrażania strategii (w tym negocjacje w partnerami biznesowymi i finansowymi); 
  • Zdefiniowanie strategii postępowania z wierzycielami podmiotu restrukturyzowanego (handlowi, finansowi). Pakiet naszych usług obejmuje zdefiniowanie strategii restrukturyzacji zobowiązań, przygotowanie projekcji finansowych, określenie możliwego do dalszej obsługi poziomu długu, koordynowanie i wsparcie w procesach negocjacji w wierzycielami (w przypadku wierzycieli finansowych, w ramach dostępnych rynkowo rozwiązań, wspieramy Państwa w refinansowaniu długu, pozyskaniu dodatkowego finansowania i/lub renegocjowaniu warunków istniejącego finansowania); 
  • Przeprowadzenie Niezależnego Przeglądu Biznesu (ang. Independent Business Review, IBR), polegającym na niezależnej krytycznej analizie wyników i prognoz finansowych (w tym założeń strategicznych i operacyjnych); 
  • Przygotowanie lub modyfikacja projekcji finansowych i ich założeń (pod kątem: właścicieli, wierzycieli finansowych); 
  • Doradztwo w zakresie uproszczenia struktury przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej lub podmiotów zależnych JST, jednostek budżetowych lub zespołów takich jednostek, w tym m.in. uproszczenie struktur wewnątrzkorporacyjnych (uproszczenie procesów, optymalizacja kosztowa, zaadresowanie ryzyk), uproszczenie złożonych struktur organizacyjnych grupy kapitałowej (konsolidacja podmiotów w ramach grupy, zdefiniowanie oczekiwanych efektów synergii).                                               

Ofertę oraz zakres naszych prac dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, po wcześniejszym zapoznaniu się i wstępnej ocenie sytuacji.    

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022