ESG - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Environment, Social, Corporate Governance - Środowisko, Społeczeństwo, Ład Korporacyjny

ZAKRES USŁUG

Przygotujemy dla Państwa: 

  • Doradztwo i wsparcie w zdefiniowaniu strategii firmy pod kątem celów zrównoważonego rozwoju;
  • Doradztwo w zakresie wprowadzenia standardów i procedur wewnętrznych raportowania i monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju;
  • Opracowywanie okresowych niefinansowych sprawozdań w zakresie celów zrównoważonego rozwoju (ESG);
  • Szkolenia i wykłady dla firm, organizacji przedsiębiorców, uczelni (administracja, studenci), szpitali i innych podmiotów publicznych w zakresie ESG.

CO TO JEST I DLACZEGO ESG?

Obecnie na terenie Unii Europejskiej raportowanie niefinansowe (ESG) jest obowiązkowe dla wybranych przedsiębiorstw tzw. jednostek interesu publicznego określonych w dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej – w skrócie NFRD a zakres firm objętych obowiązkiem raportowania ESG i zakres przedmiotowy raportowania będzie się rozszerzał na przestrzeni najbliższych lat. 

Raportowanie ESG wiąże się z udostępnieniem szerszych danych o firmie zwiększając tym samym jej  transparentność i wiarygodność. Z perspektywy konsumenta, przyszłego  pracownika firmy czy inwestora, raport ESG jest kolejnym źródłem poszerzonej  informacji o firmie i wspiera te podmioty w podejmowaniu decyzji odnośnie współpracy z firmą. Mowa tutaj również o współpracy w obszarze działalności operacyjnej (partnerzy handlowi) czy finansowej / inwestycyjnej (dostępie do źródeł finansowania działalności bieżącej,  inwestycyjnej => dług, kapitał i jego koszcie). Coraz powszechniejsze staje się na świecie w relacjach biznesowych czy handlowych oczekiwanie przez  partnera biznesowego udostępnienia mu raportu ESG na potrzeby procesu ewaluacji ryzyka współpracy z daną firmą, niezależnie od tego czy firma już prawnie podlega obowiązkowi sporządzania raportów ESG czy nie. 

To oznacza, że firmy, które realizują i raportują  wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju (również te, które jeszcze nie podlegają obowiązkowi  raportowania niefinansowego (ESG)) zyskują przewagę konkurencyjną. Zmiany obserwujemy też na polskim rynku. I tak dla przykładu jedna z sieci sklepów działających w Polsce ogłosiła, że będzie wymagać od swoich dostawców działań w obszarze ESG w perspektywie 3 lat. Jesteśmy świadkami i uczestnikami procesu kształtowania się nowych globalnych standardów prowadzenia biznesu.  

Obecnie na terenie Unii Europejskiej raportowanie niefinansowe (ESG) jest obowiązkowe dla wybranych przedsiębiorstw tzw. jednostek interesu publicznego określonych w dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej – w skrócie NFRD a zakres firm objętych obowiązkiem raportowania ESG i zakres przedmiotowy raportowania będzie się rozszerzał na przestrzeni najbliższych lat. 

Raportowanie ESG wiąże się z udostępnieniem szerszych danych o firmie zwiększając tym samym jej  transparentność i wiarygodność. Z perspektywy konsumenta, przyszłego  pracownika firmy czy inwestora, raport ESG jest kolejnym źródłem poszerzonej  informacji o firmie i wspiera te podmioty w podejmowaniu decyzji odnośnie współpracy z firmą. Mowa tutaj również o współpracy w obszarze działalności operacyjnej (partnerzy handlowi) czy finansowej / inwestycyjnej (dostępie do źródeł finansowania działalności bieżącej,  inwestycyjnej => dług, kapitał i jego koszcie). Coraz powszechniejsze staje się na świecie w relacjach biznesowych czy handlowych oczekiwanie przez  partnera biznesowego udostępnienia mu raportu ESG na potrzeby procesu ewaluacji ryzyka współpracy z daną firmą, niezależnie od tego czy firma już prawnie podlega obowiązkowi sporządzania raportów ESG czy nie. 

To oznacza, że firmy, które realizują i raportują  wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju (również te, które jeszcze nie podlegają obowiązkowi  raportowania niefinansowego (ESG)) zyskują przewagę konkurencyjną. Zmiany obserwujemy też na polskim rynku. I tak dla przykładu jedna z sieci sklepów działających w Polsce ogłosiła, że będzie wymagać od swoich dostawców działań w obszarze ESG w perspektywie 3 lat. Jesteśmy świadkami i uczestnikami procesu kształtowania się nowych globalnych standardów prowadzenia biznesu.  

PRAKTYCZNY WYMIAR RAPORTOWANIA ESG.

CO ZYSKAJĄ FIRMY STOSUJĄCE SPRAWOZDAWCZOŚĆ NIEFINANSOWĄ (ESG)?

Obecnie na terenie Unii Europejskiej raportowanie niefinansowe (ESG) jest obowiązkowe dla wybranych przedsiębiorstw tzw. jednostek interesu publicznego określonych w dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej – w skrócie NFRD a zakres firm objętych obowiązkiem raportowania ESG i zakres przedmiotowy raportowania będzie się rozszerzał na przestrzeni najbliższych lat. 

 

Raportowanie ESG wiąże się z udostępnieniem szerszych danych o firmie zwiększając tym samym jej  transparentność i wiarygodność. Z perspektywy konsumenta, przyszłego  pracownika firmy czy inwestora, raport ESG jest kolejnym źródłem poszerzonej  informacji o firmie i wspiera te podmioty w podejmowaniu d   ecyzji odnośnie współpracy z firmą. Mowa tutaj również o współpracy w obszarze działalności operacyjnej (partnerzy handlowi) czy finansowej / inwestycyjnej (dostępie do źródeł finansowania działalności bieżącej,  inwestycyjnej => dług, kapitał i jego koszcie). Coraz powszechniejsze staje się na świecie w relacjach biznesowych czy handlowych oczekiwanie przez  partnera biznesowego udostępnienia mu raportu ESG na potrzeby procesu ewaluacji ryzyka współpracy z daną firmą, niezależnie od tego czy firma już prawnie podlega obowiązkowi sporządzania raportów ESG czy nie. To oznacza, że firmy, które realizują i raportują  wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju (również te, które jeszcze nie podlegają obowiązkowi  raportowania niefinansowego (ESG)) zyskują przewagę konkurencyjną. Zmiany obserwujemy też na polskim rynku. I tak dla przykładu jedna z sieci sklepów działających w Polsce ogłosiła, że będzie wymagać od swoich dostawców działań w obszarze ESG w perspektywie 3 lat. Jesteśmy świadkami i uczestnikami procesu kształtowania się nowych globalnych standardów prowadzenia biznesu.  

Obecnie na terenie Unii Europejskiej raportowanie niefinansowe (ESG) jest obowiązkowe dla wybranych przedsiębiorstw tzw. jednostek interesu publicznego określonych w dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej – w skrócie NFRD a zakres firm objętych obowiązkiem raportowania ESG i zakres przedmiotowy raportowania będzie się rozszerzał na przestrzeni najbliższych lat. 

 

Raportowanie ESG wiąże się z udostępnieniem szerszych danych o firmie zwiększając tym samym jej  transparentność i wiarygodność. Z perspektywy konsumenta, przyszłego  pracownika firmy czy inwestora, raport ESG jest kolejnym źródłem poszerzonej  informacji o firmie i wspiera te podmioty w podejmowaniu d   ecyzji odnośnie współpracy z firmą. Mowa tutaj również o współpracy w obszarze działalności operacyjnej (partnerzy handlowi) czy finansowej / inwestycyjnej (dostępie do źródeł finansowania działalności bieżącej,  inwestycyjnej => dług, kapitał i jego koszcie). Coraz powszechniejsze staje się na świecie w relacjach biznesowych czy handlowych oczekiwanie przez  partnera biznesowego udostępnienia mu raportu ESG na potrzeby procesu ewaluacji ryzyka współpracy z daną firmą, niezależnie od tego czy firma już prawnie podlega obowiązkowi sporządzania raportów ESG czy nie. To oznacza, że firmy, które realizują i raportują  wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju (również te, które jeszcze nie podlegają obowiązkowi  raportowania niefinansowego (ESG)) zyskują przewagę konkurencyjną. Zmiany obserwujemy też na polskim rynku. I tak dla przykładu jedna z sieci sklepów działających w Polsce ogłosiła, że będzie wymagać od swoich dostawców działań w obszarze ESG w perspektywie 3 lat. Jesteśmy świadkami i uczestnikami procesu kształtowania się nowych globalnych standardów prowadzenia biznesu.  

OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO (ESG) – KOGO DOTYCZY, ZAKRES RAPORTOWANIA.

PODSTAWA PRAWNA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (tzw. NFRD – Non-Financial Reporting Directive), z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, wraz z późniejszymi zmianami, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.

– Rozporządzenie UE 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych – weszło w życie 10 marca 2021 roku.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje – weszło w życie 1 stycznia 2022 roku.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (art. 49b).

Dodatkowo Parlament Europejski i Rada zawarły porozumienie w sprawie ostatecznej treści dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju). 

Główne nowe postanowienia wprowadzone CSRD (projekt) w porównaniu z dotychczas obowiązującymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości ESG to: 

rozszerzenie zakresu wymogów raportowania ESG na dodatkowe przedsiębiorstwa, w tym wszystkie duże przedsiębiorstwa i spółki notowane na rynku regulowanym (z wyjątkiem notowanych mikroprzedsiębiorstw); 

wymóg atestacji informacji na temat zrównoważonego rozwoju; 

– bardziej szczegółowe określenie informacji, które przedsiębiorstwa powinny przekazywać, oraz zobowiązanie przedsiębiorstw do składania sprawozdań zgodnie z obowiązkowymi unijnymi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju;

– zapewnienie, aby informacje będące przedmiotem raportowania ESG były publikowane w sprawozdaniach przedsiębiorstw z działalności i ujawniane w formacie cyfrowym

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA - PERSPEKTYWA

Zakres podmiotowy obowiązku raportowania ewoluuje od 2014. Zgodnie z dyrektywą NFRD, obowiązkiem niefinansowego raportowania są objęte jednostki interesu publicznego – uczestnicy rynku finansowego, w tym m.in. instytucje kredytowe, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne oraz spółki, których papiery wartościowe notowane są na rynkach publicznych (regulowanych) państw członkowskich zatrudniające średniorocznie powyżej 500 pracowników oraz spełniające jedno z dwóch kryteriów: suma bilansowa przekraczająca 20.000.000 EUR lub osiągająca roczne przychody netto ze sprzedaży przekraczające 40.000.000 EUR (stan obowiązujący w 2022 roku za 2021). 

2023 roku (raportowanie za 2022 rok) nie przewiduje się zmian podmiotowych w zakresie raportowania, wprowadzony zostaje za to obowiązek poddania raportu weryfikacji niezależnej jednostki oraz zostaje rozszerzony zakres przedmiotowy raportu (rozszerzenie informacji dotyczących Taksonomii). W kolejnych latach liczba podmiotów objętych obowiązkowym raportowaniem ESG będzie się zwiększać i tak: w 2024 roku (raportowanie za 2023 rok) obowiązkiem raportowania zostaną objęte spółki zatrudniające średniorocznie powyżej 250 pracowników (wcześniej! 500 pracowników) oraz spełniające jedno z dwóch kryteriów: 

 

suma bilansowa przekraczająca 20.000.000 EUR (bez zmian) lub osiągające roczne przychody netto ze sprzedaży przekraczające 40.000.000 EUR (bez zmian). Zakres przedmiotowy raportowania w 2024 roku pozostaje bez zmian.

W roku 2025 (za 2024) i latach późniejszych obowiązkiem raportowania obejmowane są sukcesywnie:  MŚP notowane na rynku równoległym (przy czym małe przedsiębiorstwo to takie, w których średnioroczne zatrudnienie przekracza 50 pracowników oraz posiadają sumę bilansową min. 4.000.000 EUR  lub osiągają roczne przychody netto ze sprzedaży min. 8.000.000 EUR, a średnie przedsiębiorstwa to takie, w których średnioroczne zatrudnienie przekracza 250 pracowników oraz posiadają sumę bilansową min. 20.000.000 EUR  lub osiągają roczne przychody netto ze sprzedaży min. 40.000.000 EUR), duże przedsiębiorstwa o parametrach kwalifikujących jak określonych na 2024 rok (za 2023 rok), jednostki dominujące dużych grup kapitałowychzakłady ubezpieczeniowe, instytucje kredytowe.  

W ramach CSRD zwalnia się z obowiązków sprawozdawczych mikroprzedsiębiorstwa notowane na rynku regulowanym.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY RAPORTOWANIA ESG

CSRD różnicuje standardy raportowania ESG oddzielnie na duże przedsiębiorstwa oraz oddzielne, proporcjonalne standardy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Standardy dla MŚP będą dostosowane do zdolności i zasobów takich przedsiębiorstw.

Podczas, gdy MŚP notowane na rynku regulowanym musiałyby stosować się do tych proporcjonalnych standardów. MŚP nienotowane, będą miały możliwość podjęcia dyskrecjonalnej decyzji co do stosowania i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjeńskich 1/34

NIP: 768-131-96-36
REGON: 520403570

SOCIAL MEDIA

               © Ad Valorem Business Advisors 2022