POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

www.advaloremadvisors.com.pl

1. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w
szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
4.05.2016, str. 1-88) („Rozporządzenie RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.), dla Właściciela
niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą
najwyższej wagi. Dokłada on najwyższych starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie,
powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług
elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych
Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora tych danych, a także
informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia
przed dostępem osób nieupoważnionych

                                     I. AMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem” danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Olga Markiewicz-Puślecka,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Ad Valorem Business Advisors, z siedzibą
przy: ul. Stryjeńskich 1 / 34, 02-791 Warszawa, NIP: 768-131-69-36 (zwany dalej: „Właściciel”).

                                  II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: 

 • a. zawarcia i wykonania umowy, 
 • b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na
  Administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i
  dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia
  bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna: art.
  6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
 •  c. komunikacji marketingowej w celu ulepszania usług
 
 
 Strona 1 z 6
 • d. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
  lub obrony przed takimi
  roszczeniami przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
  uzasadniony interes Administratora),
 • e. analitycznym i statystycznym – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w
  serwisach internetowych i aplikacjach oraz sposobu korzystania z konta, a także
  ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
  RODO – uzasadniony interes Administratora),
 • f. administracji wewnętrznej, w szczególności wewnętrznego raportowania
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora).
 

2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji. 

3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na Administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej. 

4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, usług, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 
                      III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.).
2. Administrator przetwarza dane osobowe po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 
                                  IV. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
 
1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie
przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych
osobowych.
 
Strona 2 z 6

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu dostarczyć do Administratora stosowne pisemne żądanie, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po otrzymaniu przez Administratora takiego pisemnego żądania Użytkownika, Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań opisanych w poprzednich punktach. 

                               V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane i przetwarzane tak długo, jak to jest
konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one
zgromadzone. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie
dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to
konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez
okres realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy, istnienia obowiązków archiwizacyjnych
związanych ze świadczeniem przez Właściciela usług oraz okres przedawnienia roszczeń.

2. Ponadto, Administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych
transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi
roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

Strona 3 z 6

3. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

                      VI. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji usług przez
Administratora, w tym m.in. podwykonawcom, firmom księgowym, firmom świadczącym
usługi marketingowe, firmom windykacyjnym, kurierom oraz innym podmiotom, z którymi
Administrator współpracuje na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, a także
organom publicznym, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

2. Administrator, co do zasady nie zamierza przekazywać przetwarzanych przez siebie danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
Administrator, w uzasadnionych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić dane
osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, oraz
organizacjom międzynarodowym, a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, lub organizacjom międzynarodowym, do których
transfer danych będzie wymagany i niezbędny w celu wykonania ciążących na Administratorze
obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy
zawartej z Klientem. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi na
podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych. Treść tych klauzul
została ustalona przez Komisję Europejską i zapewnia najwyższe stosowane na rynku
standardy ochrony danych osobowych. Każdej osobie, której dane mają zostać przekazane
przysługuje prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innych
stosownych zabezpieczeń transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za
pośrednictwem Administratora).

3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2
Rozporządzenia RODO.

VII. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej
łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony
internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one
wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania
strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który
strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem
śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one

                                                                                                                             Strona 4 z 6

zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony
internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez
czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies
służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej
rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to: sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
Administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne
z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje
pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci
urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić
przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja
cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować
ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne
korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby
strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były
dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co
pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali
z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby
nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana
na stronie internetowej

Strona 5 z 6

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników. 

 

VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku gdyby
potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych
przepisów prawa, w tym w zakresie dotyczących zmian kategorii odbiorców danych
osobowych. Właściciel zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności na
stronie internetowej www.advaloremadvisors.com.pl.

 

Strona 6 z 6

KONTAKT

AD VALOREM BUSINESS ADVISORS Warszawa ul. Stryjenskich 1 m.34

+ 48 782 555 502
olga.markiewicz-puslecka@advaloremadvisors.com.pl

SOCIAL MEDIA

 © Ad Valorem Business Advisors 2022